ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ

ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ

ΝΗΠΤΙΚΩΝ

Ἔκδοσις ὑπὸ τῆς Ἀδελφότητος
τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρα
τοῦ ἔργου «Φιλοκαλία τῶν Ἱερῶν Νηπτικῶν»

Πρόκειται γιὰ τὴν αὐθεντικὴ παρουσίασι τῆς ἐκδόσεως τῆς Βενετίας τοῦ 1782 νηπτικῶν κειμένων, τὰ ὁποῖα ἐράνισε ὁ Ἅγιος Μακάριος, Ἐπίσκοπος Κορίνθου, ὁ Νοταρᾶς ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῆς Πατερικῆς σοφίας καὶ ἐπεξεργάσθη πρὸς ἔκδοσι ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης. Τὸ πρωτότυπο κείμενο παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ μαζὶ μὲ τὴν νεοελληνική του ἀπόδοσι σὲ δίστηλη μορφή, γιὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν μεγαλύτερη διευκόλυνσι τοῦ ἀναγνώστη. Τὸ ὅλο ἔργο, τὸ ὁποῖο ἐμπλουτίζεται μὲ σημειώσεις καὶ σχόλια, προλογίζεται ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἰερεμία καὶ ἀπὸ τὸν Ἐλλογιμώτατο Καθηγητὴ τῆς Δογματικῆς Θεολογίας στὸ Α.Π.Θ κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη. Μὲ τὸ ἐγχείρημα τῆς ἀποδόσεως τῶν κειμένων τῆς Φιλοκαλίας, παραδίδονται εὐκολοπροσέγγιστα τὰ αὐθεντικὰ κείμενα τῶν Νηπτικῶν Πατέρων σὲ ὅλους τοὺς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς. Τὸ ὅλο ἔργο παρουσιάζεται σὲ μιὰ ἐντελῶς αὐθεντική, χειροποίητη, παραδοσιακὴ μορφή, βιβλιοδετημένο χειροποίητα ἀπὸ τὴν Ἀδελφότητα, ἡ ὁποία ἐντάσσει τὴν ὅλη ἐπιμέλεια καὶ πνευματική της ἐργασία στὰ πλαίσια τοῦ παραδοσιακοῦ μοναχικοῦ ἐργοχείρου της, τῆς βιβλιοδεσίας. Ἡ παράλληλη παρουσίασι πρωτοτύπου κειμένου καὶ ἀποδόσεως διπλασίασε τὴν ἔκτασι τοῦ ἔργου. Κατὰ τοῦτο ἡ παροῦσα ἔκδοσι ἐκτείνεται σὲ δέκα τόμους, οἱ ὁποῖοι θὰ κυκλοφοροῦν ὁλοκληρούμενοι σύν τῷ χρόνῳ.Ἡ Φιλοκαλία γιὰ τοὺς δημιουργούς της δὲν ἦταν μιὰ ἁπλῆ συλλογὴ πατερικῶν κειμένων, δὲν ἦταν κἂν μιὰ σοβαρὴ θεολογικὴ ἔκδοσι. Ἡ Φιλοκαλία ἦταν καὶ εἶναι μιὰ στάσι ζωῆς καὶ μιὰ πρότασι ζωῆς, ἕνα διαχρονικὸ κείμενο ἐλευθερίας, οἰκουμενικῆς προοπτικῆς καὶ ἀξίας, μιὰ προσωπικὴ πρόσκλησι στὸ δεῖπνο τοῦ Χριστοῦ, μιὰ πρόσκλησι στὴν σωτηρία.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΦΤΑ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟΜΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 18Χ25. ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΗ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙ ΣΕ ΔΙΣΤΗΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΒΕΛΟΥΔΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, ΕΞΟΓΚΩΜΑΤΑ ΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ.